Poslovni pogoji

Ti splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju: SPP) urejajo odnose med kupcem in prodajalcem pri prodaji blaga med družbo CANADA 2015 s. r. o. (v nadaljevanju: prodajalec) in njenimi poslovnimi partnerji (v nadaljevanju: kupec).

1. Splošne določbe

1.1. Ti splošni pogoji (v nadaljevanju: Splošni pogoji) urejajo pravice in obveznosti pogodbenih strank, ki izhajajo iz kupoprodajne pogodbe, sklenjene med prodajalcem, ki je družba CANADA 2015 s. r. o., s sedežem na naslovu Stará Vajnorská 4, 831 04 Bratislava, Slovaška, matična številka: 48229270, davčna številka: 2120122983, ID za DDV: SK2120122983, vpisana v poslovni register, ki ga vodi Občinsko sodišče Bratislava III, oddelek: d.o.o., št. spisa: 159348/B, (v nadaljnjem besedilu: prodajalec) in kupcem - potrošnikom, katere predmet je nakup in prodaja blaga v prodajalčevi spletni trgovini.

Kontaktni podatki prodajalca:

E-pošta: info@timestore.si
Telefon: +386 1 777 43 55

Poštni naslov: 
Packeta Adriatic d.o.o (96718595 TimeStore.si) CANADA 2015 s.r.o., Tržaška cesta 40, 1000 Ljubljana Černuče, Slovenia

Številka bančnega računa za negotovinska plačila:
Unicredit bank: 1338134019/1111

IBAN: SK49 1111 0000 0013 3813 4019

BIC (SWIFT): UNCRSKBX

Nadzorni organ:

Slovaška trgovinska inšpekcija (SOI)

Inšpektorat SOI za Bratislavsko regijo

Bajkalská 21/A, P.O.BOX 29, 827 99 Bratislava, Slovaška

Oddelek za tehnični nadzor proizvodov in varstvo potrošnikov

tel. č.: 02/ 58272 172-3

fax č.: 02/ 58272 170 e-mail: ba@soi.sk

 

1.2. Za namene tega dela Splošnih pogojev se kupec razume kot potrošnik.

1.3. V teh Splošnih pogojih se za potrošnika šteje fizična oseba, ki pri sklepanju in izvajanju kupoprodajne pogodbe ne deluje v okviru svoje poslovne dejavnosti, zaposlitve ali poklica.

1.4. Kupoprodajna pogodba - Vsaka predstavitev blaga na spletnem mestu trgovine je informativne narave in prodajalec za to blago ni dolžan skleniti kupoprodajne pogodbe. Za sklenitev kupoprodajne pogodbe se ne šteje, ko kupec pošlje naročilo prodajalcu. Kupoprodajna pogodba je sklenjena šele v trenutku, ko prodajalec potrdi kupčevo naročilo. Od takrat naprej imata kupec in prodajalec medsebojne pravice in obveznosti, ki so opredeljene v kupoprodajni pogodbi ter splošnih pogojih, ki so sestavni del te pogodbe. Sklenitev kupoprodajne pogodbe brez dogovorjenih formalnosti, določenih v civilnem zakoniku, je izključena.

1.5. Kupec kot potrošnik ob oddaji naročila navede svoje ime, priimek, naslov prebivališča, telefonsko številko in elektronski naslov.

1.6. Pogodbeni stranki se strinjata, da kupec z oddajo naročila prodajalcu potrjuje, da se strinja s tem, da se ti Splošni pogoji in njihova določila uporabljajo za vse kupoprodajne pogodbe, sklenjene na katerem koli spletnem mestu e-trgovine, ki ga upravlja prodajalec, na podlagi katerih prodajalec kupcu dostavi blago, predstavljeno na spletnem mestu (v nadaljevanju: kupoprodajna pogodba), ter za vsa razmerja med prodajalcem in kupcem, ki nastanejo zlasti ob sklenitvi kupoprodajne pogodbe in reklamaciji blaga.

1.7. Splošni pogoji poslovanja so sestavni del kupoprodajne pogodbe. Če prodajalec in kupec skleneta pisno kupoprodajno pogodbo, v kateri se dogovorita o pogojih, ki se razlikujejo od splošnih pogojev poslovanja, določbe kupoprodajne pogodbe prevladajo nad splošnimi pogoji poslovanja.

1.8. Seznam blaga na katerem koli spletnem mestu e-trgovine, ki ga upravlja prodajalec, predstavlja katalog običajno dobavljenega blaga in prodajalec ne zagotavlja takojšnje razpoložljivosti vsega navedenega blaga. Razpoložljivost blaga bo kupcu potrjena na podlagi njegovega povpraševanja.  

2. Način sklenitve kupoprodajne pogodbe

2.1. Kupoprodajna pogodba je sklenjena s tem, ko prodajalec zavezujoče sprejme kupčev predlog za sklenitev kupoprodajne pogodbe v obliki elektronskega sporočila, ki ga kupec pošlje prodajalcu in/ali v obliki obrazca, ki ga kupec izpolni in odda na spletni strani prodajalca in/ali v obliki telefonskega naročila kupca prodajalcu (v nadaljevanju: naročilo).

2.2. Zavezujoč sprejem kupčevega naročila s strani prodajalca je potrditev naročila po elektronski pošti po predhodnem sprejemu naročila s strani kupca in po preverjanju razpoložljivosti blaga, veljavnih cen in datuma dobave blaga, ki ga zahteva kupec, imenovano kot "potrditev naročila". Ob ugotovitvi višje cene mora prodajalec pred potrditvijo naročila od kupca zahtevati soglasje za spremembo cene v skladu z veljavnim cenikom. Šele ko se kupec strinja s spremembo cene in prodajalec potrdi (sprejme) naročilo, se šteje, da je pogodbeno razmerje sklenjeno. Vse cene blaga in storitev ter vsi stroški v spletni trgovini so navedeni vključno z DDV. Samodejno poslano Obvestilo o sprejemu naročila v prodajalčevem elektronskem sistemu, ki ga kupec prejme na svoj elektronski naslov takoj po oddaji naročila, se ne šteje za zavezujoč sprejem naročila; to obvestilo je zgolj informativnega značaja in je namenjeno obveščanju kupca o prejemu njegovega naročila. Vse nadaljnje informacije v zvezi z naročilom bodo po potrebi poslane na kupčev e-poštni naslov.

2.3. Zavezujoč sprejem naročila vsebuje zlasti podatke o imenu in specifikaciji blaga, katerega prodaja je predmet kupoprodajne pogodbe, nadaljnje podatke o ceni blaga in/ali drugih storitev, podatke o dobavnem roku blaga, ime in podatke o kraju dobave blaga ter podatke o ceni, pogojih, načinu in datumu prevoza blaga na dogovorjeni kraj dobave blaga kupcu, podatke o prodajalcu (poslovno ime, sedež, matična številka, številka vpisa v poslovni register itd.) ali druge podatke.

2.4. Kupec lahko prodajalcu v 24 urah po prejemu naročila po elektronski pošti ali po telefonu posreduje obvestilo, da odstopa od naročila. Kupec mora v obvestilu o preklicu naročila navesti ime, e-pošto in opis naročenega blaga. V primeru preklica naročila prodajalec kupcu ne zaračuna nobenih stroškov, povezanih s preklicem naročila. Če je kupec prodajalcu plačal kupnino ali del kupnine v času do preklica naročila, prodajalec vrne že plačano kupnino ali njen del v 14 dneh od preklica naročila z nakazilom na bančni račun kupca, razen če se stranki ne dogovorita za drug način vračila kupnine.  

2.5. V skladu s spremembo zakona št. 222/2004 Z. z. o davku na dodano vrednost od 1.1. 2013 je mogoče spremeniti podatke v že izdanem davčnem dokumentu (računu). Podatke v davčnem dokumentu (računu) je mogoče spremeniti samo v primeru, ko stranka še ni prejela blaga in ga ni plačala.

2.6. V primeru aktualnih promocijskih akcij veljajo za prodajo blaga na prodajalčevem spletnem mestu poleg teh Splošnih pogojev tudi zavezujoči pogoji in določila zadevne promocijske akcije. Če kupec naroči blago v nasprotju s pogoji zadevne promocijske akcije, ima prodajalec pravico preklicati kupčevo naročilo. O preklicu naročila bo kupec obveščen po elektronski pošti in v primeru plačila kupnine ali njenega dela bodo sredstva vrnjena na kupčev račun v 14 dneh, razen če se s prodajalcem ne dogovorite drugače. 

3. Pravice in obveznosti prodajalca

3.1. Prodajalec je dolžan:

 1. dostaviti blago kupcu v dogovorjeni količini, kakovosti in roku na podlagi naročila, ki ga je potrdil prodajalec, ter ga zapakirati ali opremiti za prevoz na način, ki je potreben za njegovo ohranitev in zaščito,
 2. zagotoviti, da je dobavljeno blago v skladu z veljavno zakonodajo Slovaške republike
 3. oddati kupcu skupaj z blagom v pisni ali elektronski obliki vse dokumente, potrebne za prevzem in uporabo blaga, ter druge dokumente, ki jih določa veljavna zakonodaja (navodila v slovaškem jeziku, davčni dokument).

3.2. Prodajalec je upravičen, da kupec pravilno in pravočasno plača kupnino za dobavljeno blago.

3.3. Prodajalec ima pravico preklicati naročilo, če zaradi pomanjkanja zalog ali nerazpoložljivosti blaga kupcu ne more dobaviti blaga v roku, določenem v teh pogojih, ali po ceni, navedeni v spletni trgovini, razen če se s kupcem dogovori o nadomestni izvedbi. O preklicu naročila bo kupec obveščen po telefonu ali elektronski pošti, v primeru plačila kupnine ali njenega dela pa bodo sredstva vrnjena na kupčev račun v 14 dneh, razen če se s prodajalcem ne dogovorita drugače.

4. Pravice in obveznosti kupca

4.1. Kupec je dolžan:

 1. prevzeti kupljeno ali naročeno blago,
 2. plačati dogovorjeno kupnino prodajalcu v dogovorjenem roku, vključno s stroški dostave blaga,
 3. ne škodovati dobremu imenu prodajalca,
 4. potrditi prevzem blaga v dobavnici s svojim podpisom ali podpisom osebe,

4.2. Kupec ima pravico do dobave blaga v količini, kakovosti, roku in kraju, o katerih sta se stranki dogovorili v zavezujočem sprejemu naročila.

5. Dobavni in plačilni pogoji

5.1. Blago se prodaja v skladu s prikazanimi vzorci, katalogi, tipizacijskimi listi in vzorčnimi knjigami, ki se nahajajo na prodajalčevem spletnem mestu e-trgovine. 

5.2. Prodajalec je dolžan izpolniti kupčevo naročilo in kupcu dostaviti blago v 30 dneh od prodajalčevega sprejema kupčevega naročila; kupec ta rok dobave sprejema brez kakršnih koli zadržkov, razen če ni dogovorjeno drugače.

5.3. Kupec prevzame blago na lokaciji, ki je bila navedena v prodajalčevem potrdilu o sprejemu naročila s strani kupca. Če kupec ne prevzame blaga v petih delovnih dneh po izteku roka, ki je določen v kupoprodajni pogodbi, ne da bi predhodno pisno odstopil od pogodbe, ima prodajalec pravico zahtevati odškodnino v višini dejanskih stroškov poskusa neuspešne dobave naročila. Po preteku petih delovnih dni od datuma, ko je bil kupec dolžan prevzeti blago, ima prodajalec pravico odstopiti od prodajne pogodbe in prodati blago tretji osebi.

5.4. Prodajalec ima pravico pozvati kupca, da prevzame blago pred iztekom roka, ki je dogovorjen v kupoprodajni pogodbi.

5.5. Teža, mere in drugi podatki o blagu v katalogih, brošurah in drugih dokumentih prodajalca, ki jih je navedel proizvajalec, se lahko razlikujejo od dejanskih za ± 3 % navedene vrednosti.

5.6. Kraj dobave blaga je kraj, ki ga prodajalec navede v potrditvi naročila, razen če se stranki v kupoprodajni pogodbi ne dogovorita drugače.

5.7. Če prodajalec dostavi blago kupcu na kraj, ki ga kupec navede v kupoprodajni pogodbi, mora kupec blago prevzeti osebno ali poskrbeti, da blago prevzame oseba, ki jo kupec v svoji odsotnosti pooblasti za prevzem blaga, navedenega v kupoprodajni pogodbi, ter podpisati poročilo o dostavi in prevzemu blaga. Tretja oseba, pooblaščena za prevzem blaga, navedenega v kupoprodajni pogodbi, mora prodajalcu predložiti izvirnik ali kopijo kupoprodajne pogodbe in dokazilo o plačilu blaga ter pisno pooblastilo. Če je treba dobavo blaga ponoviti zaradi kupčeve odsotnosti na kraju, določenem v kupoprodajni pogodbi, vse stroške, ki nastanejo v zvezi s tem, plača kupec, zlasti stroške ponovne dostave blaga na kraj, določen v kupoprodajni pogodbi. Blago se šteje za sprejeto v skladu s točko 10.2 teh splošnih pogojev poslovanja. 

5.8. Kupec je dolžan pregledati pošiljko, tj. blago in njegovo embalažo, takoj po dostavi. Če kupec ugotovi, da sta blago ali embalaža blaga mehansko poškodovana, mora o tem obvestiti prevoznika in v njegovi prisotnosti preveriti stanje blaga. Če se ob prevzemu blaga pri kupcu ugotovi poškodba blaga, mora kupec takoj po prevzemu blaga sestaviti zapisnik o obsegu in naravi poškodbe blaga (zapisnik o poškodbi), katerega pravilnost potrdi prevoznik. Prodajalec lahko na podlagi tako sestavljenega zapisnika, ki ga po zaključku odškodninskega zahtevka pri prevozniku dostavi prodajalcu, poskrbi za odpravo napake na blagu, ponudi popust na blago in v primeru nepopravljivih napak na blagu kupcu dostavi novo blago.

5.9. 5.9. Pri dostavi pošiljke prek Pošte Slovenije vam priporočamo, da v primeru odkritja razbite ali poškodovane embalaže, poškodbe z izgubo vsebine, pošiljke ne sprejmete ali pa se posvetujete neposredno z uslužbencem dostavne družbe ali z uslužbencem na poštnem okencu na kraju samem in v zvezi s poškodbo izpolnite zapisnik o poškodovani pošiljki. V primeru prejema in odkritja poškodovane ali uničene embalaže, poškodbe z izgubo vsebine, vas prosimo, da ta dogodek prijavite najpozneje 24 ur po prejemu pošiljke v katerikoli poslovalnici Pošte Slovenije. Pri izpolnitvi zapisnika o poškodovani pošiljki so potrebni poškodovani izdelek, embalaža pošiljke in dokazilo o prejemu pošiljke, dokument o nakupu - račun. Najbližjo poslovalnico Pošte Slovenije najdete tukaj: posta.si/zasebno/postne-storitve. O prijavi in izpolnitvi zapisnika o poškodovani pošiljki pri katerikoli poslovalnici Pošte Slovenije nas lahko obvestite po elektronski pošti na info@timestore.si.

5.10. Reklamacije za mehanske poškodbe izdelka, ki niso bile vidne ob prejemu pošiljke, je treba vložiti takoj po prevzemu pošiljke, najpozneje pa v 24 urah po dostavi blaga. Stranka mora dokazati, da mehanske poškodbe ni bilo mogoče odkriti niti po temeljitem pregledu izdelka in njegove embalaže v skladu s točko 5.8. Kasnejših reklamacij zaradi mehanskih poškodb izdelka ni več mogoče sprejeti. Pred prvo uporabo je kupec dolžan prebrati garancijske pogoje, vključno s slovaškimi/češkimi navodili za uporabo, in nato natančno upoštevati te informacije.

5.11. Kupec mora ob prejemu izdelka preveriti popolnost embalaže. Ob dostavi po kurirski službi mora kupec na kraju samem izpolniti zapisnik o poškodovani pošiljki, ki se nanaša na nepopolnost paketa. Ob osebnem prevzemu je kupec dolžan takoj preveriti vsebino paketa, dodatne reklamacije ne bodo sprejete. 

5.12. Kupec ima pravico odstopiti od kupoprodajne pogodbe, če mu prodajalec ne dostavi blaga v roku, določenem v točki 5.3 Splošnih pogojev, prodajalec pa mu je dolžan vrniti že plačani del kupnine v smislu točke 10.8. teh Splošnih pogojev.

5.13. Kupec bo prejel račun za vsako pošiljko po e-pošti. Kadar je potreben garancijski list, je priložen v paketu.

5.14. Načini dostave in cene dostave so na voljo tukaj

5.15. Plačilo vnaprej z bančnim nakazilom. S klasičnim bančnim nakazilom vam bomo številko računa in sklic naročila samodejno poslali na vaš elektronski naslov. Ko bo plačilo nakazano na naš račun, boste po istem e-poštnem naslovu prejeli davčno potrdilo. V primeru plačila vnaprej z bančnim nakazilom lahko na datum dostave vpliva datum izvedenega plačila. Znesek je treba nakazati na naš račun najpozneje v petih delovnih dneh po potrditvi naročila, sicer se lahko naročilo šteje za preklicano.

 

6. Kupnina

6.1. Kupec je dolžan prodajalcu plačati kupnino za blago, dogovorjeno v kupoprodajni pogodbi in/ali po prodajalčevem ceniku, veljavnem v času sklenitve kupoprodajne pogodbe, vključno s stroški dostave blaga (v nadaljevanju: kupnina), in sicer po povzetju na kraju dobave blaga, po povzetju prek podjetja za opravljanje prevoznih storitev ali z nakazilom na prodajalčev bančni račun, navedenem v zavezujočem sprejemu naročila.

6.2. Če kupec plača prodajalcu kupnino z bančnim nakazilom, se za datum plačila šteje datum, ko je celotna kupnina nakazana na prodajalčev račun.

6.3. Kupec je dolžan prodajalcu plačati kupnino za dogovorjeno blago v roku, določenem v kupoprodajni pogodbi, vendar najpozneje ob prejemu blaga.

6.4. Če kupec prodajalcu plača kupnino za blago, dogovorjeno v kupoprodajni pogodbi, ima kupec pravico odstopiti od kupoprodajne pogodbe in zahtevati vračilo kupnine le v skladu z veljavno slovaško zakonodajo.

 

7. Pridobitev lastništva in prenos tveganja za škodo na blagu

7.1. Kupec pridobi lastninsko pravico na blagu šele po plačilu celotne kupnine za blago.

7.2. Nevarnost nastanka škode na blagu preide na kupca v trenutku, ko prevzame blago od prodajalca, ali, če tega ne stori pravočasno, v trenutku, ko mu prodajalec dovoli razpolaganje z blagom, kupec pa blaga ne prevzame

 

8. Reklamacijski postopek (odgovornost za napake, garancija, reklamacije)

8.1. Prodajalec je odgovoren za napake na blagu, kupec pa mora pri prodajalcu nemudoma vložiti reklamacijo v skladu z veljavnim reklamacijskim postopkom.

8.2. Za obravnavo reklamacij velja veljavni reklamacijski postopek, objavljen na prodajalčevi spletni strani www.timestore.si. S tem, ko kupec obkljuka kvadratek pred pošiljanjem naročila prodajalcu potrjuje, da je prebral reklamacijski postopek in se z njim v celoti strinja, prav tako pa potrjuje, da je bil ustrezno obveščen o pogojih in načinu reklamacije blaga, vključno z informacijami o tem, kje je mogoče uveljavljati reklamacijo, ter o izvajanju garancijskih popravil v skladu z 18. členom 1. odst. Zakona št. 250/2007 Zb. zakonov o varstvu potrošnikov in o spremembah Zakona Državnega sveta Republike Slovaške št. 372/1990 Zb. o prekrških, s spremembami (v nadaljevanju: zakon). 

8.3. Reklamacijski postopek se uporablja za blago, ki ga kupec kupi pri prodajalcu preko e-trgovine na prodajalčevem spletnem mestu za e-trgovino.

8.4. Reklamacijski postopek v tem obrazcu velja za vse poslovne primere, razen če so pogodbeno dogovorjeni drugačni garancijski pogoji.

8.5. Kupec ima pravico zahtevati garancijo od prodajalca samo za blago, ki izkazuje pomanjkljivosti, ki jih je povzročil proizvajalec, dobavitelj ali prodajalec, ki je zajeto v garanciji in je bilo kupljeno pri prodajalcu..

8.6. Kupec je dolžan pregledati blago ob prejemu blaga. Če tega ne stori, lahko zahteva plačilo za pomanjkljivosti, ugotovljene med tem pregledom, le, če dokaže, da je bilo blago pomanjkljivo že ob prejemu blaga.

8.7. V garancijskem obdobju ima kupec pravico do brezplačne odprave napake ob predložitvi blaga, vključno z dodatki, dokumentacijo in navodili, pooblaščenemu predstavniku prodajalca skupaj z garancijskim listom in dokazilom o plačilu.

8.8. Če je blago pomanjkljivo, ima kupec pravico do reklamacije pri prodajalcu v skladu z določbami drugega odstavka 18. člena zakona, tako da blago pošlje po pošti na naslov Packeta Adriatic d.o.o (96718595 TimeStore.si) CANADA 2015 s.r.o., Tržaška cesta 40, 1000 Ljubljana Černuče, Slovenia, Slovenia in izpolni reklamacijski obrazec ter ga dostavi prodajalcu. Obrazec določi prodajalec, predlogo pa objavi na svoji spletni strani. Kupec mora v obrazcu navesti natančno vrsto in obseg napak na blagu. Reklamacijski postopek v zvezi z blagom, ki ga je mogoče objektivno dostaviti prodajalcu, se začne na dan, ko so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

 1. dostava izpolnjenega obrazca za reklamacijo prodajalcu s strani kupca,
 2. dostava reklamiranega blaga prodajalcu s strani kupca.

Prodajalec kupcu priporoča, da pošiljko blaga zavaruje. Prodajalec ne sprejema blaga, poslanega po povzetju.

Začetek reklamacijskega postopka je tudi datum uveljavitve reklamacije. Reklamirano blago je treba po pošti dostaviti na sedež prodajalca, razen če prodajalec ali imenovana oseba določi drugače (npr. da se blago dostavi neposredno imenovani osebi).

To je prevzemna točka, od koder se pošiljka odpelje neposredno na sedež našega podjetja. Ko bomo fizično prejeli pošiljko, vas bomo o tem obvestili in takoj obdelali vašo zahtevo.

8.9. Kupec mora pri prodajalcu brez nepotrebnega odlašanja reklamirati napake na blagu, sicer kupčeva pravica do brezplačne odprave napake pri prodajalcu preneha veljati.

8.10. Prodajalec ali pooblaščena oseba kupcu izda potrdilo o reklamaciji v ustrezni obliki, ki jo izbere prodajalec, npr. v obliki elektronskega sporočila ali v pisni obliki, v katerem mora prodajalec natančno navesti napake na blagu v skladu s petim odstavkom 18. člena zakona in potrošnika poučiti o njegovih pravicah iz določb členov 622 in 623 civilnega zakonika. Če je reklamacija podana s sredstvi komunikacije na daljavo, mora prodajalec kupcu takoj dostaviti potrditev reklamacije; če potrditve ni mogoče dostaviti takoj, jo je treba dostaviti brez nepotrebnega odlašanja, vendar najpozneje skupaj z dokazilom o reklamaciji; potrditve reklamacije ni treba dostaviti, če ima kupec možnost dokazati reklamacijo na drug način.

8.11. Na podlagi odločitve kupca o tem, katere od njegovih pravic v skladu z določbami 622. člena in določbami 623. člena civilnega zakonika uveljavlja, mora prodajalec ali imenovana oseba določiti način obravnave reklamacije v skladu z določbami člena 2(m) zakona takoj, v zahtevnejših primerih v 3 dneh od začetka reklamacijskega postopka, v utemeljenih primerih, zlasti če je potrebna zahtevna tehnična ocena stanja blaga, pa najpozneje v 30 dneh od datuma začetka reklamacijskega postopka. Po določitvi načina obravnave reklamacije prodajalec ali imenovana oseba reklamacijo obravnava takoj; v upravičenih primerih se lahko reklamacija obravnava tudi pozneje. Vendar obravnava reklamacije ne sme trajati dlje kot 30 dni od datuma reklamacije. Po izteku roka za obravnavo reklamacije ima potrošnik pravico do odstopa od pogodbe ali do zamenjave blaga za novo blago. Prodajalec obvesti kupca o zaključku reklamacijskega postopka in rezultatu reklamacije v obliki, o kateri se dogovorita obe stranki (po elektronski pošti in s priporočenim pismom), kupec pa prejme reklamacijsko poročilo skupaj z blagom. Če je kupec v prvih 12 mesecih po sklenitvi kupoprodajne pogodbe uveljavil reklamacijo blaga, lahko prodajalec reklamacijo zavrne le na podlagi strokovnega mnenja ali mnenja pooblaščene, priglašene ali akreditirane osebe ali mnenja imenovane osebe (v nadaljevanju "strokovna ocena blaga"). Ne glede na izid strokovne ocene prodajalec od kupca ne sme zahtevati plačila stroškov strokovne ocene blaga ali kakršnih koli drugih stroškov, povezanih s strokovno oceno blaga.

Če je kupec po 12 mesecih od sklenitve kupoprodajne pogodbe vložil reklamacijo blaga in jo je prodajalec zavrnil, mora oseba, ki je rešila reklamacijo, v dokumentu o rešitvi reklamacije navesti, komu lahko kupec pošlje blago v strokovno oceno. Če kupec pošlje blago v strokovno oceno imenovani osebi, navedeni v reklamacijskem dokumentu, stroške strokovne ocene blaga in vse druge s tem povezane razumno nastale stroške nosi prodajalec ne glede na izid strokovne ocene. Če kupec s strokovno oceno dokaže prodajalčevo odgovornost za navedeno napako blaga, lahko kupec ponovno uveljavlja reklamacijo; garancijski rok med strokovno oceno blaga ne poteče. Prodajalec je dolžan kupcu v 14 dneh od datuma ponovnega uveljavljanja reklamacije povrniti vse stroške, ki so nastali zaradi strokovne ocene blaga, in vse s tem povezane stroške, ki so utemeljeno nastali. Ponovno uveljavljene reklamacije ni mogoče zavrniti.

8.12. Kupec nima pravice zahtevati garancije za napake, o katerih je bil prodajalec obveščen ob sklenitvi pogodbe ali za katere bi ob upoštevanju okoliščin, v katerih je bila kupoprodajna pogodba sklenjena, moral vedeti.

8.13. Prodajalec lahko vedno zamenja izdelek z napako z brezhibnim, namesto da bi odpravil napako, če to kupcu ne povzroča resnih nevšečnosti.

8.14. Kupčeva pravica do uveljavljanja garancije s strani prodajalca preneha veljati v primeru:

 1. nepredložitve dokazila o plačilu, dobavnice ali garancijskega lista, dodatne opreme ali dokumentacije o blagu,
 2. neporočanja o očitnih napakah ob prejemu blaga,
 3. izteka garancijskega roka za blago,
 4. mehanske poškodbe blaga, ki jih povzroči kupec,
 5. uporabe blaga v pogojih, ki ne ustrezajo naravnemu okolju glede vlažnosti, kemičnih in mehanskih vplivov,
 6. nepravilnega ravnanja, uporabe ali zanemarjanja blaga,
 7. poškodbe blaga zaradi pretiranega obremenjevanja ali uporabe v nasprotju s pogoji, določenimi v dokumentaciji, splošnimi načeli, tehničnimi standardi ali varnostnimi predpisi, ki veljajo v Slovaški republiki,
 8. poškodbe blaga zaradi neizogibnih in/ali nepredvidljivih dogodkov,
 9. poškodbe blaga zaradi naključne poškodbe in naključnega poslabšanja kakovosti,
 10. nestrokovnega posega, poškodbe med prevozom, poškodbe zaradi vode, požara, statične ali atmosferske elektrike ali drugih višjih sil,
 11. poseganja v blago s strani nepooblaščene osebe.

8.15. Garancija ne krije običajne obrabe izdelka (ali njegovih delov), ki je posledica uporabe. Krajše življenjske dobe izdelka zato ni mogoče šteti za napako in je ni mogoče zahtevati.

8.16. Če blago ob prevzemu pri kupcu ni v skladu s kupoprodajno pogodbo (tako imenovano nasprotje s kupoprodajno pogodbo), ima kupec pravico, da prodajalec brezplačno in brez nepotrebnega odlašanja blago spravi v stanje, ki ustreza kupoprodajni pogodbi, in sicer tako, da blago zamenja ali popravi v skladu s kupčevimi zahtevami. Če tak postopek ni mogoč, lahko kupec zahteva primeren popust na ceno blaga ali odstopi od pogodbe. To ne velja, če je bil kupec seznanjen s kršitvijo kupoprodajne pogodbe, preden je prevzel blago, ali če je kršitev kupoprodajne pogodbe povzročil sam. Neskladje s kupoprodajno pogodbo, ki se pokaže v šestih mesecih od datuma prejema blaga, se šteje, da je obstajalo ob prejemu blaga, razen če je to v nasprotju z naravo blaga ali se lahko dokaže nasprotno. V primeru neskladja med blagom in pogodbo ima potrošnik pravico zahtevati odškodnino z:

 • z brezplačno vzpostavitvijo potrošniškega blaga v stanje, ki ustreza pogodbi (s popravilom),
 • ustreznim znižanjem nakupne cene
 • nadomestno dobavo blaga
 • odstopom od pogodbe

8.17. Prodajalec je dolžan obravnavati reklamacijo in zaključiti reklamacijski postopek na enega od naslednjih načinov:

 1. s prevzemom popravljenega blaga,
 2. z zamenjavo blaga,
 3. s povračilom kupnine za blago,
 4. z ustreznim popustom na ceno blaga,
 5. s pisnim pozivom k prevzemu izpolnitve, ki jo določi prodajalec,
 6. z utemeljeno zavrnitvijo reklamacije.

8.18. Prodajalec je dolžan kupcu izdati pisni dokument o načinu določitve načina obravnave reklamacije in o obravnavi reklamacije najpozneje v 30 dneh od datuma reklamacije prek ponudnika poštnih ali kurirskih ali dostavnih storitev ali po elektronski pošti.

8.19. Garancijski rok je 24 mesecev (razen če je za posebne primere določen drugačen garancijski rok) in začne teči z dnem, ko kupec prejme blago.

8.20. Garancijski rok se podaljša za obdobje, v katerem kupec ni mogel uporabljati blaga zaradi garancijskega popravila blaga.

8.21. V primeru zamenjave blaga za novo blago bo kupec prejel dokument, v katerem bo navedeno zamenjano blago, morebitni nadaljnji zahtevki pa se bodo uveljavljali na podlagi izvirne dobavnice in tega reklamacijskega dokumenta. V primeru zamenjave blaga z novim blagom začne garancijski rok znova teči od prejema novega blaga, vendar le za novo blago.

8.22. Najprej lahko potrošnik od prodajalca zahteva brezplačno popravilo ali dobavo potrošniškega blaga. Kupec ima pravico do zamenjave blaga le, če to ni nesorazmerno glede na naravo napake. Pooblaščeni servisni center s pisno oceno napake odloči, ali je napaka sorazmerna. Na podlagi te odločitve bodo sprejeti nadaljnji ukrepi v skladu z zakonom.

8.23. Vsa garancijska popravila so brezplačna, če garancijski zahtevek ni potekel do trenutka, ko so bila opravljena v skladu s točko 8.14 teh splošnih pogojev.

8.24. V primeru napake, ki jo je mogoče odpraviti, bo reklamacija obravnavana na naslednji način, odvisno od odločitve kupca v skladu s točko 8.11 teh reklamacijskih in splošnih pogojev:

 1. prodajalec zagotovi, da se napaka odpravi, ali
 2. prodajalec zamenja blago z napako.

8.25. V primeru napake, ki je ni mogoče odpraviti, ali ene same ponavljajoče se napake ali večjega števila različnih odpravljivih napak, ki preprečujejo pravilno uporabo blaga kot brez napake, bo prodajalec glede na odločitev kupca v skladu s točko 8.11 teh reklamacijskih in splošnih pogojev reklamacijo obravnaval na naslednji način:

 1. z zamenjavo blaga z drugim funkcionalnim blagom z enakimi ali boljšimi tehničnimi lastnostmi ali
 2. če prodajalec ne more zamenjati blaga z drugim, poravna reklamacijo z izdajo dobropisa za blago z napako.

8.26. Obravnava reklamacije se nanaša samo na napake, navedene na obrazcu za reklamacijo.

8.27. Šteje se, da gre za ponavljajočo se popravljivo napako, ko se posamezna popravljiva napaka pojavi več kot dvakrat.

8.28. Za namene reklamacije se pojav več kot treh različnih popravljivih napak hkrati šteje za večje število različnih popravljivih napak.

8.29. Za namene reklamacije se za obdobje, v katerem kupec zaradi napak na blagu po sklenitvi prodajne pogodbe ne more pravilno uporabljati blaga, šteje obdobje, ki je skupaj daljše od 180 dni.

8.30. Kupčeva pravica do reklamacije napake na blagu je izčrpana, ko kupec uveljavlja svojo pravico in od prodajalca zahteva, da odpravi napako na blagu v skladu s točko 8.8 teh reklamacijskih in splošnih pogojev, in ne glede na izid reklamacije kupec ni upravičen do ponovne reklamacije za isto edinstveno napako (ne za napako iste vrste).

8.31. V primeru, da prodajalec zaključi reklamacijski postopek kot upravičeno zavrnitev reklamacije, vendar napaka izdelka objektivno obstaja in ni bila odpravljena, lahko kupec uveljavlja svojo pravico do odprave napake na blagu po sodni poti.

8.32. Potrošnik ima pravico, da pri prodajalcu zahteva odškodnino, če ni zadovoljen z načinom, kako je prodajalec obravnaval njegovo reklamacijo, ali če meni, da je prodajalec kršil njegove pravice. Če prodajalec na to zahtevo odgovori negativno ali se ne odzove v 30 dneh od njenega pošiljanja, ima potrošnik pravico vložiti predlog za začetek alternativnega reševanja sporov pri subjektu za alternativno reševanje sporov (v nadaljnjem besedilu: subjekt ARS) v skladu z zakonom 391/2015 Zb. zakonov. Subjekti ADR so organi in pooblaščene pravne osebe v skladu s 3. členom zakona št. 391/2015 Zb. zakonov. Potrošnik lahko vlogo vloži na način, določen v 12. členu Zakona 391/2015 Zb. zakonov. Alternativno reševanje sporov lahko uporabi le potrošnik - fizična oseba, ki pri sklepanju in izvajanju potrošniške pogodbe ne deluje v okviru svoje poslovne dejavnosti, zaposlitve ali poklica. Alternativno reševanje sporov se uporablja le za spore med potrošnikom in prodajalcem, ki izhajajo iz potrošniške pogodbe ali so z njo povezani. Alternativno reševanje sporov se ne uporablja za spore, katerih vrednost ne presega 20 EUR. Subjekt ARS lahko od potrošnika zahteva plačilo pristojbine za začetek alternativnega reševanja sporov v višini največ 5 EUR z DDV.

Več informacij na: https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov/formular-pre-podanie-navrhu-na-zacatie-ars.soi

 

9. Osebni podatki in njihovo varstvo

9.1. Pogodbeni stranki se strinjata, da kupec, če je fizična oseba, prodajalcu sporoči svoje ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, vključno s poštno številko, telefonsko številko in elektronski naslov. Če prodajalec obdeluje druge osebne podatke kupcev, jih obdeluje v obsegu, ki je potreben za izpolnjevanje obveznosti iz kupoprodajne pogodbe. Kupec prostovoljno posreduje osebne podatke prodajalcu za namen izpolnjevanja svojih obveznosti iz kupoprodajne pogodbe in nadaljnje komunikacije s prodajalcem. Brez njihove zagotovitve prodajalec ne more pravilno izpolniti pogodbe s kupcem, zato pogodbe s kupcem ne bo mogoče skleniti. Namen obdelave teh osebnih podatkov je izdaja davčnega potrdila, predpogodbeni odnosi, identifikacija kupca, potrditev naročila po telefonu ali e-pošti, dostava blaga, upravljanje programov zvestobe strank, izvajanje tržnih dejavnosti, obveščanje o promocijah, novostih in popustih.

9.2. Prodajalec obdeluje osebne podatke posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, za namene programov zvestobe strank in za namene trženja s privolitvijo posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, v skladu z 11. členom zakona. 122/2013 Zb. zakonov o varstvu osebnih podatkov, kakor je bil spremenjen s poznejšo zakonodajo. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, privoli v obdelavo osebnih podatkov pri naročanju blaga prek spletne trgovine www.timestore.si ali na drug ustrezen način.

9.3. Kupec s pošiljanjem naročila prodajalcu izjavlja, da daje soglasje v skladu z določbami prvega odstavka 11. člena Zakona št. 122/2013 Zb. o varstvu osebnih podatkov, z vsemi spremembami (v nadaljnjem besedilu: ZVOP), prodajalcu, da obdeluje in hrani njegove osebne podatke, zlasti tiste, ki so navedeni zgoraj in/ali so potrebni za dejavnosti prodajalca, ter da jih obdeluje v vseh svojih informacijskih sistemih. Prodajalec bo te osebne podatke obdeloval 24 mesecev, razen če zakon določa drugače. Kupec prav tako izjavlja, da prodajalcu dovoljuje obdelavo svojih osebnih podatkov ter čezmejni prenos osebnih podatkov v Češko republiko kot državo članico Evropske unije za namen registracije sklenjenih kupoprodajnih pogodb med prodajalcem in kupcem, računov in drugih dokumentov, za namen trženja, za namen prevoznih storitev kupljenega blaga. Prodajalec ima pravico, da osebne podatke, ki se obdelujejo s privolitvijo posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, posreduje za zgoraj navedene namene, da bi izboljšal kakovost ponujenega blaga in storitev ter povečal zadovoljstvo strank. Prodajalec se zavezuje, da bo z osebnimi podatki kupca ravnal in z njimi razpolagal v skladu z veljavno zakonodajo Slovaške republike. Prodajalec obdeluje osebne podatke kupca le toliko časa, kolikor je to potrebno za izpolnjevanje njegovih obveznosti po pogodbi in po splošno veljavnih pravnih predpisih. Po izpolnitvi namena obdelave prodajalec zagotovi takojšnje uničenje osebnih podatkov kupca v skladu z določbami prvega odstavka 17. člena zakona ZVOP. Soglasje za obdelavo osebnih podatkov lahko kupec kadar koli pisno prekliče. Soglasje preneha veljati v enem mesecu od prejema preklica soglasja s strani kupca, podatki pa bodo nato izbrisani. Prodajalec osebnih podatkov ne razkrije nobeni tretji osebi, razen če je to potrebno za izpolnjevanje obveznosti iz kupoprodajne pogodbe. Kupec se zaveda, da bodo njegovi osebni podatki razkriti ali posredovani tretji osebi (npr. prevozniku) za namen izpolnjevanja obveznosti iz kupoprodajne pogodbe.

9.4. Prodajalec izjavlja, da bo v skladu z določbami drugega odstavka 6. člena (c) ZVOP zbiral izključno za namen, določen v točkah 9.1., 9.2. in 9.3. teh splošnih pogojev.

9.5. Prodajalec izjavlja, da bo v skladu z določbami drugega odstavka 6(2)(e) člena drugega odstavka člena 6 črke e) ZVOP zagotovil, da se osebni podatki obdelujejo in uporabljajo le na način, ki je skladen z namenom, za katerega so bili pridobljeni.

9.6. Prodajalec izjavlja, da bo v skladu z določbami drugega odstavka 6. člena (i) ZVOP osebne podatke obdeloval v skladu z dobrimi poslovnimi praksami in bo ravnal tako, da ne bo kršil ali zaobšel ZVOP ali drugih splošno veljavnih pravnih predpisov.

9.7. Kupec ima pravico, da na pisno zahtevo prodajalca zahteva

 1. potrditev, ali se osebni podatki o njem obdelujejo ali ne,
 2. informacije v splošno razumljivi obliki o obdelavi osebnih podatkov v informacijskem sistemu v obsegu:

a) identifikacijski podatki prodajalca in prodajalčevega zastopnika, če je imenovan,  b) identifikacijski podatki posrednika; to ne velja, če prodajalec pri pridobivanju osebnih podatkov ne ravna v skladu z 8. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov,

(c) namen obdelave osebnih podatkov,

(d) seznam osebnih podatkov ali obseg osebnih podatkov iz prvega stavka četrtega odstavka 10. člena ZVOP in

(e) dodatne informacije, ki so ob upoštevanju vseh okoliščin in pogojev obdelave osebnih podatkov potrebne, da kupec lahko zagotovi svoje pravice in zakonite interese, zlasti če

 

- navedbo prostovoljne narave ali obveznosti posredovanja zahtevanih osebnih podatkov; če prodajalec pridobi osebne podatke kupca na podlagi privolitve kupca v skladu z 11. členom ZVOP, prodajalec kupca obvesti tudi o obdobju veljavnosti privolitve, in če obveznost kupca, da zagotovi osebne podatke, izhaja iz neposredno izvršljivega pravno zavezujočega akta Evropske unije, mednarodne pogodbe, ki zavezuje Slovaško republiko, ali zakona, prodajalec kupca obvesti o pravni podlagi, ki mu nalaga to obveznost, in ga obvesti o posledicah zavrnitve posredovanja osebnih podatkov,
- tretje osebe, če je predvideno ali se razume, da jim bodo osebni podatki razkriti,
- krog prejemnikov, če je predvideno ali se razume, da jim bodo osebni podatki razkriti,
- oblika razkritja, če bodo osebni podatki razkriti,
- tretje države, če je predvideno ali se razume, da bodo osebni podatki posredovani v te države.

9.8. Po izdaji odločbe v skladu s točko 9.11. teh pogojev ima kupec pravico, da se seznani z obdelavo in vrednotenjem operacij

 1. v splošno razumljivi obliki natančne informacije o viru, iz katerega je pridobil svoje osebne podatke za obdelavo,
 2. v splošno razumljivi obliki seznam osebnih podatkov, ki so predmet obdelave,
 3. popravek ali uničenje njegovih nepravilnih, nepopolnih ali zastarelih osebnih podatkov, ki so predmet obdelave,
 4. uničenje njegovih osebnih podatkov, za katere se je namen obdelave končal; če so predmet obdelave uradni dokumenti, ki vsebujejo osebne podatke, lahko zahteva njihovo vrnitev,
 5. uničenje njegovih osebnih podatkov, ki so predmet obdelave, če je prišlo do kršitve zakona,
 6. blokiranje njegovih osebnih podatkov zaradi umika privolitve pred iztekom njenega obdobja veljavnosti, če prodajalec obdeluje osebne podatke na podlagi kupčeve privolitve.

9.9. Kupčeva pravica iz točk 9.7., 5. in 6. teh pogojev je lahko omejena le, če taka omejitev izhaja iz posebnega zakona ali če bi njena uporaba kršila varstvo kupca ali pravice in svoboščine drugih oseb.

9.10. Kupec ima na podlagi brezplačne pisne zahteve pri prodajalcu pravico do ugovora pri :

 1. obdelavi njegovih osebnih podatkov, za katere meni, da se obdelujejo ali se bodo obdelovali za namene neposrednega trženja brez njegove privolitve, in zahtevati njihovo uničenje,
 2. uporabi naslova, imena, priimka in naslova kupca za namene neposrednega trženja v poštnih sporočilih ali
 3. posredovanju naziva, imena, priimka in naslova kupca za namene neposrednega trženja.

9.11. Kupec ima na podlagi pisne zahteve ali osebno, če zadeve ni mogoče odložiti, pravico kadar koli ugovarjati obdelavi osebnih podatkov pri prodajalcu v primerih v skladu s tretjim členom 10 člena črk a), e), f) ali g) ZVOP z navedbo zakonitih razlogov ali predložitvijo dokazov o neupravičenem poseganju v njegove pravice in pravno zaščitene interese, ki jim takšna obdelava osebnih podatkov v posameznem primeru škoduje ali bi jim lahko škodovala; če tega ne preprečujejo pravni razlogi in se izkaže, da je ugovor kupca upravičen, mora prodajalec osebne podatke, katerih obdelavi je kupec ugovarjal, brez nepotrebnega odlašanja in takoj ko to dopuščajo okoliščine, blokirati in uničiti. 

9.12. Kupec ima poleg tega na podlagi pisne zahteve ali osebno, če zadeve ni mogoče odložiti, pravico, da prodajalcu kadar koli ugovarja in se ne podredi prodajalčevi odločitvi, ki bi imela pravne učinke ali pomemben vpliv na kupca, če je taka odločitev sprejeta izključno na podlagi avtomatizirane obdelave kupčevih osebnih podatkov. Kupec ima pravico od prodajalca zahtevati, da preveri izdano odločbo na način, ki se razlikuje od avtomatizirane oblike obdelave, pri čemer je prodajalec dolžan ugoditi zahtevi kupca tako, da ima pri preverjanju odločbe odločilno vlogo pooblaščena oseba; prodajalec mora kupca obvestiti o načinu preverjanja in rezultatu ugotovitve v roku iz točke 9.18. teh splošnih pogojev. Kupec te pravice nima le, če tako določa poseben zakon, ki predvideva ukrepe za zaščito kupčevih zakonitih interesov, ali če je prodajalec v okviru predpogodbenih razmerij ali v času trajanja pogodbenih razmerij izdal odločbo, s katero je ugodil kupčevi zahtevi, ali če je prodajalec na podlagi pogodbe sprejel druge razumne ukrepe za zaščito kupčevih zakonitih interesov.

9.13. Če kupec uveljavi svojo pravico

 1. pisno in je iz vsebine njegove zahteve jasno razvidno, da uveljavlja svojo pravico, se šteje, da je zahteva vložena v skladu s tem zakonom; zahtevo, poslano po elektronski pošti ali faksu, mora kupec pisno vročiti najpozneje v treh dneh od dneva njenega odpošiljanja,
 2. osebno ustno v obliki zapisnika, iz katerega mora biti razvidno, kdo je uveljavljal pravico, kaj se zahteva in kdaj ter kdo je sestavil zapisnik, njegov podpis in podpis kupca; kopijo zapisnika mora prodajalec izročiti kupcu,
 3. pri posredniku v skladu s 1. ali 2. točko tega odstavka teh splošnih pogojev, mora posrednik zahtevo ali zapisnik brez nepotrebnega odlašanja posredovati prodajalcu.

9.14. Če kupec sumi, da se njegovi osebni podatki obdelujejo nezakonito, lahko pri Uradu za varstvo osebnih podatkov Slovaške republike vloži zahtevo za začetek postopka za varstvo osebnih podatkov.

9.15. Če kupec ni popolnoma poslovno sposoben, lahko njegove pravice uveljavlja njegov zakoniti zastopnik.

9.16. Če kupec ni živ, lahko njegove pravice iz tega zakona uveljavlja oseba, ki mu je blizu.

9.17. Prodajalec bo v skladu s točkami 1 do 3, 5 do 8 odstavka 9.7 teh Splošnih pogojev in odstavki 9.11 do 9.13 teh Splošnih pogojev zahtevo kupca obravnaval brezplačno.

9.18. Prodajalec zahtevo kupca v skladu s 4. točko odstavka 9.8. teh splošnih pogojev obravnava brezplačno, razen plačila v znesku, ki ne sme presegati višine utemeljenih stroškov izdelave kopij, nabave tehničnih nosilcev in pošiljanja informacij kupcu, razen če poseben zakon določa drugače.

9.19. Prodajalec je dolžan pisno zahtevo kupca v skladu s točkama 9.17. in 9.18. teh pogojev obravnavati najpozneje v 30 dneh od datuma prejema zahteve

9.20. Prodajalec bo kupca in Urad za varstvo osebnih podatkov Slovaške republike brez nepotrebnega odlašanja pisno obvestil o omejitvi kupčevih pravic v skladu z odstavkom 9.9. teh pogojev.

9.21. Prodajalec izjavlja, da v skladu z določbami prvega odstavka 15. člena ZVOP obdeluje osebne podatke kupca za namene iz točke 9.3 teh pogojev prek naslednjih obdelovalcev:

Pošta Slovenije d.o.o
Sedež podjetja: Slomškov trg 10, Maribor, Slovenia
Matična št.: 5881447000

DPD d.o.o., PE Ljubljana Sedež podjetja: Celovška cesta 492, Ljubljana, Slovenia Matična številka: 1966812007

Packeta Slovakia s. r. o.

Sedež podjetja: Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava
Matična številka: 48 136 999
vpisano v Poslovni register Okrožnega sodišča Bratislava I, oddelek Sro, št. spisa 159348/B

Soglasje za razkritje osebnih podatkov tretji osebi

S tem kot kupec družbi CANADA 2015 s. r. o., s sedežem na naslovu Stará Vajnorská 4, 831 04 Bratislava, matična št.: 48229270, izrecno soglašam, da se moji osebni podatki v okviru elektronske pošte in podatki o kupljenem blagu v okviru enega naročila posredujejo družbi Ceneje d.o.o., s sedežem na naslovu Štukljeva cesta 40, 1000 Ljubljana, upravljavcu spletnega mesta www.ceneje.si, z namenom izboljšanja storitev prodajalca na podlagi ocen njegovih strank.

Kot kupec se zavedam, da imam pravico kadar koli pisno preklicati zgoraj navedena soglasja.

Kot kupec izjavljam, da sem bil v skladu s prvim odstavkom 15. člena obveščen o pogojih za obdelavo osebnih podatkov s strani upravljavca, ki so objavljeni na spletni strani www.timestore.si.

Soglasje za obdelavo osebnih podatkov - stranke

S tem kot kupec v skladu z 11. členom Zakona št. 122/2013 Zb. o varstvu osebnih podatkov, kakor je bil spremenjen s poznejšimi predpisi, dovoljujem, da družba CANADA 2015 s. r. o., s sedežem Stará Vajnorská 4, 831 04 Bratislava, matična številka: 48229270, obdeluje moje osebne podatke v okviru točke 9.1 splošnih pogojev.

Kot kupec se zavedam, da imam pravico kadar koli pisno preklicati zgoraj navedena soglasja.

Kot kupec izjavljam, da sem bil v skladu s prvim odstavkom 15. člena obveščen o pogojih za obdelavo osebnih podatkov s strani upravljavca, ki so objavljeni na spletni strani www.timestore.si.

Soglasje za obdelavo osebnih podatkov - programi zvestobe

 

V skladu z 11. členom Zakona št. 122/2013 Zb.z. o varstvu osebnih podatkov, kakor je bil spremenjen s poznejšo zakonodajo, dovoljujem obdelavo svojih osebnih podatkov, vsebovanih v vlogah za programe zvestobe, družbi CANADA 2015 s. r. o., s sedežem Stará Vajnorská 4, 831 04 Bratislava, Slovaška, matična številka: 48229270 za izvajanje programa zvestobe. Soglašam tudi z razkritjem svojih osebnih podatkov tretjim osebam.

Izjavljam, da sem bil v skladu s prvim odstavkom 15. člena obveščen o pogojih za obdelavo osebnih podatkov s strani upravljavca, ki so objavljeni na spletnem mestu www.timestore.si.

Soglasje za obdelavo osebnih podatkov - trženje

 

V skladu z 11. členom Zakona št. 122/2013 Zb. z. o varstvu osebnih podatkov, kakor je bil spremenjen s poznejšo zakonodajo, soglašam, da družba CANADA 2015 s. r. o., s sedežem Stará Vajnorská 4, 831 04 Bratislava, Slovaška, matična številka: 48229270, obdeluje moje osebne podatke v obsegu mojega elektronskega naslova za namene trženja. Soglašam tudi z razkritjem svojih osebnih podatkov tretjim osebam.

Izjavljam, da sem bil/a obveščen/a o pogojih za obdelavo osebnih podatkov s strani upravljavca v skladu s prvim odstavkom 15. člena.

10. Odstop od prodajne pogodbe

10.1. Prodajalec ima pravico odstopiti od kupoprodajne pogodbe zaradi razprodaje zalog, nerazpoložljivosti blaga ali če je proizvajalec, uvoznik ali dobavitelj blaga, dogovorjenega v kupoprodajni pogodbi, prenehal s proizvodnjo ali izvedel tako pomembne spremembe, da je onemogočil izpolnitev prodajalčevih obveznosti po kupoprodajni pogodbi, ali zaradi višje sile, ali če tudi po vseh prizadevanjih, ki se lahko od njega pošteno zahtevajo, ne more dobaviti blaga kupcu v roku, določenem v teh pogojih, ali po ceni, navedeni v spletni trgovini. Prodajalec je dolžan kupca nemudoma obvestiti o tem dejstvu in mu v 14 dneh po obvestilu o odstopu od pogodbe z nakazilom na račun, ki ga določi kupec, vrniti že plačano predplačilo za blago, dogovorjeno v kupoprodajni pogodbi. Prodajalec ima pravico odstopiti od kupoprodajne pogodbe tudi, če kupec ne prevzame blaga v petih delovnih dneh od datuma, ko je bil dolžan prevzeti blago. 

10.2. Očitna napaka v ceni blaga je na primer napačna vključitev prvih treh številk namesto štirih; cena, ki je za eno številko nižja (npr. ena številka je "izpuščena" pri navedbi cene); navidezno nizka cena blaga (npr. 50 % nižja od običajne cene za to vrsto in tip blaga, brez navedbe, da je blago na razprodaji ali z drugim popustom); in druge očitne tipkarske napake, očitne napake v opisu blaga, sliki itd, ali v primeru očitno napačnih informacij, ki jih je posredoval operater službe za pomoč strankam.

10.3. Kupec ima pravico odstopiti od kupoprodajne pogodbe brez navedbe razloga pod pogoji, ki jih določa Zakon št. 102/2014 Zb. o varstvu potrošnikov pri prodaji blaga ali opravljanju storitev na podlagi pogodbe, sklenjene na daljavo, ali pogodbe, sklenjene zunaj prodajalčevih prostorov, ter o spremembah in dopolnitvah določenih zakonov (v nadaljnjem besedilu: zakon o varstvu potrošnikov pri prodaji blaga) v 30 dneh od datuma prejema blaga. Kupec ima v tem roku pravico razpakirati in preizkusiti blago na podoben način, kot je to običajno pri nakupu v klasični fizični trgovini. Vendar preizkusiti blago ne pomeni, da ga začne uporabljati blago in ga nato vrni prodajalcu. Šteje se, da je kupec blago sprejel v trenutku, ko kupec ali tretja oseba, ki jo določi kupec, razen prevoznika, sprejme vse dele naročenega blaga, ali če

 • a) če je blago, ki ga je kupec naročil z enim naročilom, dobavljeno ločeno, v trenutku prejema blaga, ki je bilo dobavljeno zadnje, ali če
 • (b) dobavlja blago, sestavljeno iz več delov ali kosov, ob prevzemu zadnjega dela ali kosa, ali če
 • (c) blago dobavlja večkrat v določenem časovnem obdobju ob prevzemu prve dobave.

10.4. Kupec s pošiljanjem naročila prodajalcu potrjuje, da je prodajalec pravočasno in pravilno izpolnil svoje obveznosti obveščanja v skladu z določbami prvega odstavka 3. člena Zakona o varstvu potrošnikov pri prodaji blaga.

10.5. Kupec lahko uveljavlja pravico do odstopa od pogodbe s prodajalcem v papirni obliki ali v obliki zapisa na drugem trajnem nosilcu podatkov ali z obrazcem za odstop od pogodbe, poslanim na poštni naslov prodajalca, CANADA 2015 s. r. o., P.O.BOX 260, Vlastenecké námestie 4, 851 01 Bratislava, Slovaška
Postopek za reklamacijo blaga

To je prevzemna točka, od koder se pošiljka odpelje neposredno na sedež našega podjetja. Ko bomo fizično prejeli pošiljko, vas bomo o tem obvestili in takoj obdelali vašo zahtevo.

10.6. Odstop od prodajne pogodbe z obrazcem za odstop od pogodbe iz prejšnjega odstavka teh splošnih pogojev mora vsebovati zahtevane podatke, zlasti natančno specifikacijo blaga, datum naročila, ime in priimek potrošnika(-ov), naslov potrošnika(-ov), podpis potrošnika(-ov) in datum. Z odstopom od kupoprodajne pogodbe je kupec dolžan prodajalcu dostaviti blago skupaj z dodatki, vključno z dokumentacijo, navodili, garancijskim listom, dokazilom o plačilu itd., in sicer v originalni embalaži na naslov Packeta Adriatic d.o.o (96718595 TimeStore.si) CANADA 2015 s.r.o., Tržaška cesta 40, 1000 Ljubljana Černuče, Slovenia.

To je prevzemna točka, od koder se pošiljka odpelje neposredno na sedež našega podjetja. Ko bomo fizično prejeli pošiljko, vas bomo o tem obvestili in takoj obdelali vašo zahtevo.

10.7. Če kupec odstopi od pogodbe, se od začetka razveljavi tudi vsaka dodatna pogodba, povezana s pogodbo, od katere je kupec odstopil.

10.8. Kupec lahko odstopi od pogodbe, katere predmet je dobava blaga, tudi pred začetkom odstopnega roka. Odstopni rok se ohrani, če kupec pošlje obvestilo o uveljavljanju pravice do odstopa od pogodbe pred iztekom odstopnega roka.

10.9. Ob odstopu od pogodbe prodajalec kupcu vrne vsa plačila, ki jih je kupec dokazljivo plačal v zvezi s sklenitvijo pogodbe, zlasti kupnino, vključno s stroški dobave blaga. Vendar prodajalec kupcu ni dolžan povrniti dodatnih stroškov, če je kupec izbral način dostave, ki ni najcenejši običajni način dostave, ki ga ponuja prodajalec. Dodatni stroški pomenijo razliko med stroški dostave, ki jo je izbral kupec, in stroški najcenejšega običajnega načina dostave, ki ga ponuja prodajalec. Plačila bodo kupcu povrnjena v 14 dneh od datuma, ko prodajalec prejme kupčevo obvestilo o odstopu od kupoprodajne pogodbe. Plačilo bo izvedeno z bančnim nakazilom na bančni račun, ki ga je kupec navedel v obrazcu za odstop od pogodbe, brez zaračunavanja dodatnih pristojbin.

10.10. Prodajalec kupcu ni dolžan vrniti nobenih plačil v skladu s točko 10.8 teh splošnih pogojev, dokler kupec ne dostavi blaga prodajalcu ali dokler kupec ne dokaže, da je bilo blago poslano nazaj prodajalcu. Plačilo za kupljeno blago bo zato prodajalec kupcu plačal šele po dostavi vrnjenega blaga nazaj na naslov, naveden v točki 10.5 teh splošnih pogojev, ali po predložitvi dokumenta, ki dokazuje vrnitev blaga, karkoli se zgodi prej.

10.11. V primeru, da kupec odstopi od pogodbe v smislu točke 10.2 teh splošnih pogojev in prodajalcu izroči rabljeno blago, ki je poškodovano ali nepopolno, ali se vrednost zadevnega blaga zmanjša zaradi takšnega ravnanja z blagom, ki presega ravnanje, potrebno za ugotovitev lastnosti in funkcionalnosti blaga, ima prodajalec pravico do odškodnine kupcu v višini vrednosti popravila blaga in vzpostavitve blaga v prvotno stanje ali pa ima prodajalec pravico od potrošnika zahtevati povračilo zmanjšanja vrednosti blaga.

10.12. Kupec je dolžan blago skupaj s pripadajočo opremo, vključno z dokumentacijo, navodili, garancijskim listom, dokazilom o plačilu itd., poslati nazaj ali izročiti prodajalcu v originalni embalaži najpozneje v 14 dneh od dneva odstopa od pogodbe. 

10.13. Ob odstopu od pogodbe kupec nosi neposredne stroške vračila blaga prodajalcu ali osebi, ki jo je prodajalec pooblastil za prevzem blaga. Neposrednih stroškov, povezanih z vračilom blaga, ni mogoče vnaprej razumno izračunati. 

10.14. V primeru, da kupec ne izpolni katere koli obveznosti iz točk 10.4 in 10.5 teh splošnih pogojev, odstop od kupoprodajne pogodbe ni veljaven in učinkovit, prodajalec pa kupcu ni dolžan vrniti vseh dokazljivih plačil v skladu s točko 10.8 teh splošnih pogojev in je upravičen tudi do povračila stroškov, povezanih s pošiljanjem blaga nazaj kupcu.

10.15. Kupec ne more odstopiti od pogodbe, katere predmet je

 • a) prodaja blaga, izdelanega po posebnih zahtevah potrošnika, blaga, izdelanega po meri, ali blaga, posebej zasnovanega za posameznega potrošnika, 

10.16. Pri izdaji dobropisa se lahko od kupca zahteva predložitev veljavne osebne izkaznice, da se zaščitijo njegove lastninske pravice. S predložitvijo osebne izkaznice se kupec strinja z obdelavo osebnih podatkov v smislu zakona št. 122/2013 Zb z. o varstvu osebnih podatkov, kakor je bil spremenjen s poznejšo zakonodajo.

11. Mnenja o izdelkih

11.1. Predávajúci si vyhradzuje právo nezverejniť pri výrobkoch recenzie, ktoré obsahujú nevhodné výrazy, sú nepravdivé, nesúvisia s daným produktom, odkazujú na externé stránky alebo akýmkoľvek iným spôsobom poškodzujú meno našej spoločnosti.

12. Darilni boni (certifikati)

 

12.1. Darilni boni (certifikati), ki jih izda prodajalec, se lahko uporabijo za nakup blaga na prodajalčevem spletnem mestu e-trgovine. Če ni drugače navedeno, se darilni bon lahko uporabi le za nakup blaga, ne velja pa za storitve, poštnino in druge stroške.

12.2. Vrednost darilnega bona je na vsakem bonu navedena kot znesek z DDV, pri čemer bon velja kot popust na skupni znesek naročenega blaga z DDV. Darilni bon je mogoče uporabiti le v celotni vrednosti, v okviru enega nakupa, ni ga mogoče unovčiti po delih. Vsako prenizko plačilo za nakup blaga je treba poravnati s finančnimi sredstvi; preplačila se ne vračajo.

12.3. Darilnega bona ni mogoče zamenjati za gotovino. Če ima kupec pravico odstopiti od kupoprodajne pogodbe za nakup blaga, za katerega je kupec plačal z darilnim bonom, ima pravico do vračila kupnine v obliki darilnega bona (s pošiljanjem darilnega bona na elektronski naslov, ki ga je navedel kupec). 

13. Garancija dostave

13.1. To je storitev, ki zajema dejstvo, da v primeru reklamacije pri prevozniku kot pošiljatelj ne čakamo na izid reklamacije.

13.2. Če je potrebno, poskušamo v 24 urah samodejno poskrbeti za dostavo novega modela/novega naročila/povračila. 

13.3. To ne pomeni, da bo pošiljka dostavljena na določen datum.

13.4. To je storitev, ki se izvede z dostavo pošiljke, zato ob preklicu ali zamenjavi ni treba vrniti pristojbine za storitev.

13.5. Garancije dostave v košarico ni treba dodati več kot enkrat.

14. Uveljavljanje davka na prodajo blaga na daljavo in opravljanje storitev na daljavo (One Stop Shop)

Za podjetje CANADA 2015 s.r.o. velja posebna uredba v skladu s členom 68b zakona št. 222/2004 Zb., kakor je bil spremenjen, z veljavnostjo od 1. januarja 2023.Ta posebna uredba podjetju omogoča, da koristi posebno ureditev za uveljavljanje davka na prodajo blaga na daljavo v Evropski uniji (t. i. shema "One Stop Shop"). CANADA 2015 s.r.o. na podlagi te posebne uredbe plača slovenski DDV (22 %) v celoti v domači državi (Slovaška republika), tj. v državi sedeža podjetja. Domači davčni organ nato DDV v celoti nakaže zadevni državi. V okviru sheme OSS (One Stop Shop) podjetje nima dodeljene številke DDV za tujo državo (Slovenija), v katero prodaja svoje blago ali storitve, ampak uporablja domačo številko za DDV (SK2120122983).

15. Končne določbe

14.1. Prodajalec si pridržuje pravico do spremembe teh splošnih pogojev. Obveznost pisnega obveščanja o spremembah teh splošnih pogojev je izpolnjena z njihovo objavo na prodajalčevi spletni strani e-trgovine.

14.2. Če je kupoprodajna pogodba sklenjena v pisni obliki, mora biti tudi vsaka njena dopolnitev v pisni obliki.

14.3. V primeru dvoma se pogodbeni stranki strinjata, da se za obdobje uporabe šteje obdobje od izročitve blaga kupcu (vključno z datumom izročitve) v skladu s členom 5.7 teh splošnih pogojev do datuma vrnitve blaga prodajalcu.

14.4. Pogodbenici se strinjata, da bo komunikacija med njima potekala predvsem v obliki elektronskih sporočil ali pisem.

14.5. Za razmerja, ki niso urejena s temi splošnimi pogoji, veljajo ustrezne določbe civilnega zakonika, zakona št. 22/2004 Zb. št. 128/2002 Zb. št. 284/2002 Zb. o državnem nadzoru notranjega trga na področju varstva potrošnikov ter o spremembah in dopolnitvah nekaterih zakonov, kakor je bil spremenjen z zakonom št. 284/2002 Zb. kakor je bil spremenjen, Zakon št. 250/2007 Zb. št. 372/1990 Zb. o prekrških, s spremembami, in zakon št. 102/2014 Zb. o varstvu potrošnikov ter o spremembi zakona št. 372/1990 Zb. o prekrških, s spremembami, in zakona št. 102/2014 Zb. o varstvu potrošnikov pri prodaji blaga ali opravljanju storitev na podlagi pogodbe na daljavo ali pogodbe, sklenjene zunaj poslovnih prostorov prodajalca, ter o spremembi in dopolnitvi nekaterih zakonov.

14.6. Ti splošni pogoji začnejo za kupca veljati, ko kupec pošlje elektronsko naročilo.

14.7. Z oddajo naročila kupec potrjuje, da je prebral te splošne pogoje in se z njimi v celoti strinja.

Bratislava, 17. 04. 2023

 

 • Brez navedbe razloga 30 dni za vrnitev

 • Brezplačna dostava za naročila nad 75 €

 • 100 % jamstvo porekla Izključno originalno blago

 • Odpošiljamo vsak delovni dan 9618 modelov na zalogi